Hlavička stránky

Závery konferencie UNINFOS 2005

Konferencie UNINFOS 2005, ktorá sa konala v dňoch 7. – 9. 9. 2005 , sa zúčastnilo 90 registrovaných účastníkov zo SR, ČR, Slovinska . Prednesených bolo 41 zo 70 prihlásených príspevkov. Účastníci konferencie zastupovali slovenské vysoké a stredné školstvo, české vysoké školstvo a slovinské vysoké školstvo. Na konferenciu prijali účasť aj zástupcovia MŠ SR, 1 zástupca ÚIPŠ.

konferencii sa zaregistrovalo 10 účastníkov z významných firiem zo Slovenskej a Českej republiky. Všetci zástupcovia firiem aktívne vystúpili so svojimi príspevkami počas rokovania. Rokovania sa zúčastnili aj pozvaní hostia a pracovníci UMB. Hlavnými organizátormi konferencie boli Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UAKOM UMB v Banskej Bystrici a združenie EUNIS SK.

Môžeme skonštatovať, že rokovanie konferencie malo úspešný priebeh a prebehlo na odpovedajúcej odbornej úrovni. V deň otvorenia konferencie sa realizovali 2 sprievodné akcie, zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS SK a Valné zhromaždenie združenia EUNIS SK. Ďalšími sprievodnými akciami konferencie boli  2 spoločensko-kultúrne podujatia - Spoločenský večer, Návšteva múzea SNP, kultúrno-historických pamiatok mesta Banská Bystrica. Spoločenský večer vytvoril ďalší priestor na výmenu skúseností a poznatkov.

Rokovanie prebiehalo v pléne a v 7 sekciách

Ciele konferencie

Závery konferencie UNINFOS 2005 Banská Bystrica

 1. Príspevky z oblasti IKT, ktoré odzneli na konferencii vyvolali diskusiu nielen priamo počas jednotlivých vystúpení, ale určite budú aj predmetom diskusií na jednotlivých vysokých školách. Námetmi, ktoré z týchto diskusií vzniknú, sa bude zaoberať výkonný výbor združenia EUNIS v rámci elektronickej komunikácie i na svojom zasadnutí.
 2. Prezentácia firiem potvrdila ich vysokú profesionálnu úroveň, vplyv pri realizácii projektov v oblasti informačných technológií na vysokých školách a samozrejme aj ochotu spolupracovať a pomôcť pri riešení týchto projektov.
 3. Výsledky rokovania potvrdili, že EUNIS Slovensko ako profesijné združenie má potenciál, ktorý môže významne prispieť k akcelerácii vývoja IT na slovenských vysokých školách. Prejavuje sa to najmä rozvojovými projektmi z oblasti IKT, ktoré sú predkladané na MŠ SR a najlepšie z nich sú aj finančne podporované ministerstvom
 4. Z rokovania konferencie vyplynulo, že zaostávanie v oblasti IKT za okolitým svetom síce pretrváva, ale citeľne sa situácia v tejto oblasti zlepšuje. To znamená, že podpora rôznych projektov z oblasti IKT zo strany MŠ SR je správne rozhodnutie. Je potrebné v tomto trende pokračovať podľa možností MŠ SR a naďalej investovať do tejto oblasti čo najviac, aby sme zaostávanie a rozdiely čoraz viac eliminovali.
 5. Preukázala sa potreba venovať systematickú pozornosť úrovni IKT v akademických knižniciach (z dôvodu zaostávania za zahraničím v oblasti technickej, technologickej a prístupu k plnotextovým dokumentom).
 6. Za jeden z prioritných projektov v oblasti prehĺbenia nových foriem štúdia je potrebné pokladať aj vybudovanie centrálnych knižníc zdrojov v oblasti e-vzdelávania. Je to však zložitá úloha a zrejme bez centrálneho riešenia nebude ju možné splniť.
 7. Vysoké školy i MŠ musia venovať zvýšenú pozornosť problémom personálnej stability v súvislosti s odmeňovaním pracovníkov, prísľub je, ale zatiaľ výsledky nie je vidno v celoplošnom meradle.
 8. Veľkým prínosom je financovanie centrálnych projektov, ktoré vytvára predpoklady pre väčšiu spoluprácu medzi slovenskými univerzitami, presadzovaním a následnou aplikáciou IKT v riadiacej, pedagogickej a ekonomickej oblasti.

Odporúčania pre združenie EUNIS SK

 1. Navrhnúť na centrálne projekty riešenie ďalších doteraz neriešených respektíve nedostatočne riešených problémov z informačnej oblasti.
 2. Vybudovanie centrálnych knižníc zdrojov v oblasti e-vzdelávania. vedy a publikačnej činnosti.
 3. Zabezpečiť integráciu zdrojov akademických knižníc a externých informačných zdrojov za pomoci moderných informačno-komunikačných technológií.
 4. Iniciovať vznik pracovných skupín k týmto projektom.
 5. Zástupcom vysokých škôl v združení EUNIS SK: oboznamovať s výsledkami práce združenia vedenia vysokých škôl, ale aj celú akademickú obec, napr. formou obežníkových správ alebo rôznych informačných seminárov.
 6. Organizovať ďalšie pracovné semináre s odbornou problematikou v oblasti IKT zaujímavou pre vysoké školy na Slovensku.

Odporúčania pre Ministerstvo školstva SR

 1. Sledovať vyhodnotenia rozvojových projektov z oblasti IKT a implementáciu výsledkov vybraných projektov do praxe.
 2. Naďalej spolupracovať so združením EUNIS SK a vyžadovať od združenia odborné stanoviská k problémom týkajúcim sa IKT.
 3. Pokračovať v podpore rozvojových projektov , ktoré vyjadrujú potreby väčšiny slovenských vysokých škôl.
 4. Pokračovať v presadzovaní personálnej politiky informatikov a zakomponovať ju aj do legislatívnych dokumentov týkajúcich sa odmeňovania.