Hlavička stránky

Organizácia

English version

Dôležité termíny:

Informácie k príspevkom

Príspevky zasielajte vo formáte .RTF podľa šablóny.
Vlastnosti dokumentu a jeho nastavenie:

Maximálna veľkosť príspevku je 6 strán.

Strany dokumentu nečíslujte!

Všeobecné informácie

V prípade získania finančnej podpory plánujeme uhradiť náklady súvisiace s ubytovaním a stravovaním členom výkonného výboru Eunis Slovensko, pod podmienkou, aby sa aj títo zástupcovia záväzne prihlásili v stanovenom termíne a aby uhradili vložné vo výške 400,- Sk.

Ubytovanie a stravovanie

Je zabezpečené na Právnnickej fakulte UMB, Komenského 20, v mieste konania konferencie. Cena ubytovania je 250 Sk/noc/osoba v dvojlôžkovej izbe. Stravné je 200 Sk/deň (v tom 120 Sk – obed a 80 Sk večera).

Vložné a poplatky za stravu a ubytovanie

je možné uhradiť bezhotovostne na číslo účtu 7000095590/8180 ŠP (Štátna pokladnica), Variabilný symbol 1105, alebo priamo pri registrácii. Avízo o úhrade vložného resp. ďalších poplatkov nám zašlite mailom na adresu uninfos@umb.sk, alebo faxom na číslo 048 446 1188 s označením „UNINFOS“ , prípadne sa ním prezentujte pri registrácii. IČO: 30232295

Miesto konania konferencie

Právnická fakulta UMB
Komenského 20
Banská Bystrica
Mapa

Kontaktné osoby:

Telefón: 048 446 1139

Programový výbor

Organizačný výbor