Hlavička stránky

Univerzita Mateja Bela

Logo UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: +421/48/412 32 95, +421/48/412 63 86
Fax: +421/48/415 31 80, +421/48/415 31 81
http://www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela (ďalej UMB) je verejnou univerzitou. Bola založená 1. júla 1992. V súčasnosti je počtom študentov treťou najväčšou univerzitou na Slovensku. Pozostáva zo siedmich fakúlt, na ktorých študuje 14 000 študentov. Na UMB pôsobí 744 interných pedagógov, z toho 59 profesorov, 116 docentov, 496 odborných asistentov, 73 asistentov a 75 zahraničných lektorov, ktorí participujú na vzdelávacom procese a rozvíjajú vedecký výskum. Zamestnancov s vedeckou hodnosťou je 314. UMB má vytvorené dobre podmienky na prijatie a ubytovanie domácich i zahraničných študentov, ubytovaných na internátoch v minulom roku bolo 2292 študentov (78% žiadateľov). Stáží a pobytov v zahraničí sa zúčastnilo viac ako 300 študentov. Viaceré športové kluby, spevácke zbory ako aj folklórny súbor umožňujú študentom realizáciu vo voľnom čase. K dispozícii na UMB sú: 3 telocvične, futbalové ihrisko, 2 volejbalové ihriská, 4 tenisové ihriská, atletická dráha, krytý bazén, športová hala, viacúčelové ihrisko, 2 gymnastické telocvične a pohybové štúdio. UMB taktiež využíva športoviská dostupné v meste: športovú halu, krytý atletický štadión, zimný štadión a ďalšie tenisové ihrisko.

UMB poskytuje štúdium v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania: v bakalárskom magisterskom - inžinierskom a doktorandskom. Celkovo UMB poskytuje možnosť štúdia v 36 bakalárskych odboroch s 246 študijnými programami, 23 magisterských a inžinierskych odboroch so 190 študijnými programami a 18 doktorandských vedeckých odboroch s 20 študijnymi programami. Z tohto množstva odborov je jedinečných 14 študijných programov a 30 špecializácií. Uplatňovaný systém kreditového štúdia zaručuje kompatibilitu univerzity so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ktoré prijali pravidlá ECTS. Univerzita v rámci ďalšieho vzdelávania umožňuje záujemcom rozšíriť, doplniť alebo prehĺbiť si získané vzdelanie.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. V súčasnosti je UMB zapojená v riešení 182 vedecko-výskumných projektov. V rámci medzinárodnej spolupráce UMB rozvíja kontakty s univerzitami a inštitúciami v zahraničí na základe 70 zmlúv. UMB sa aktívne zapája do medzinárodných programov: CEEPUS, ESF-EQUAL, Socrates/Erazmus. Leonardo da Vinci, Jean Monnet, INTERREG III C, Akcia Rakúsko-Slovensko, Open Society Fund, 5. a 6. rámcový program EÚ.

Komplexné informácie o Univerzite Mateja Bela sa nachádzajú na CD katalógu výstavy. Rozšírené informačné časti sú venované Fakulte humanitných vied a Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov.

Výročná správa 2004